Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία TERA group είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία στον χώρο των εγκαταστάσεων, συντηρήσεων και επισκευών ανελκυστήρων και των ανυψωτικών συστημάτων. Εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και διαθέτει πολυετή πείρα σε τεχνικά έργα ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων όλων των εφαρμογών.

Είναι στελεχωμένη από Μηχανολόγους Μηχανικούς με μακρά προϋπηρεσία στον χώρο των ανελκυστήρων και εκπονεί έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων και αισθητικής σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

Η ομάδα μας

Διασφάλιση Ποιότητας

Κοινωνική Ευθύνη

Μέσω της άριστα στελεχωμένης τεχνικής ομάδας της, παραδίδει ανώτερη ποιότητα υπηρεσιών στην εγκατάσταση, αλλά και την συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Η διαρκής επαφή της εταιρίας σχετικά με την αγορά και την παρακολούθηση των εξελίξεων του “τώρα” σε παγκόσμιο επίπεδο δίνουν πλέον τις απαραίτητες δυνατότητες. 

Με αξιοπιστία γνωρίζουμε και λαμβάνουμε αντίστοιχα μέτρα όσον αφορά οικονομικές λύσεις και βασικές εφαρμογές, πάντα με γνώμονα τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.

Πιστοποιήσεις

Η Τeragroup έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεσμεύεται για την εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων Ποιότητας,  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και  Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ΙSO 27001:2013, ISO 37001:2016 & ISO 50001:2018 αντίστοιχα, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις (π.χ. Οδηγία 2014/33/ΕΚ, Πρότυπο ΕΝ 81-20) αντίστοιχα, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις (π.χ. Οδηγία 2014/33/ΕΚ, Πρότυπο ΕΝ 81-20) που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η Πολιτική της Εταιρίας έχει πρωτίστως ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της Εταιρίας, κατά τρόπο διαρκή και αποτελεσματικό, στη προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.

Παράλληλα, καθιερώνεται ως βασική αρχή η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκή βελτίωση των Διαχειριστικών Συστημάτων.

Με το σύστημα διαχείρισης της ενέργειας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης προσεγγίζοντας όσον αφορά την ενεργειακή επίδοση, την προμήθεια και τη χρήση της ενέργειας.

Με την διαχείριση της ασφάλειας της πληροφορίας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος ή την υπηρεσία.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρία:

 • Εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας,
 • Ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη,
 • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών,
 • Προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών της,
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,
 • Παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
 • Θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη περιβαλλοντικού ατυχήματος, εργατικού ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών,
 • Καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, τις απαιτήσεις έναντι δωροδοκίας, την διαχείριση ενέργειας και την ασφάλεια πληροφορίων,
 • Καθιερώνει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
 • Δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και απαιτεί από όλους τους διευθυντές, ανώτατα στελέχη, εργαζόμενους, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους με τους οποίους συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση.
 • Δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει σε ενέργειες δωροδοκίας, διαφθοράς και οποιαδήποτε παράνομη πράξη θα οδηγεί σε απόλυση ή τερματισμό της εμπλεκόμενης επιχειρηματικής σχέσης.
 • Εν δέχεται τη συμμετοχή όπου εφαρμόζονται διεφθαρμένες πρακτικές και θα διακόψει τις σχετική συνεργασία τον πελάτη ή με άλλο εμπλεκόμενο μέρος, εφόσον διαπιστωθούν τέτοιες περιπτώσεις.
 • Συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της κατανάλωση ενέργειας στους
 • σημαντικότερους τομείς, μεταξύ των οποίων, οι κυριότεροι είναι τα κτίρια και οι μεταφορές.
 • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.
 • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας.
 • Καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, της αποτελεσματικότητάς του και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής των Διαχειριστικών Συστημάτων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η Teragroup στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό και εργασιακά ασφαλή, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρότυπα διαχείρισης που έχουν αναπτυχθεί, αποτελούν ένα συνδυασμένο σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της Teragroup και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της Teragroup, προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Teragroup δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων της Teragroup.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και συνεργαζόμενη εταιρεία του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε με βάση τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για οποιαδήποτε
πληροφορία ή ερώτηση

Espa